25 lutego 2016

Załącznik IV: Powiązania pomiędzy kompetencjami cyfrowymi a innymi kompetencjami kluczowymi w procesie uczenia się przez całe życie

Kompetencje cyfrowe są jedną z ośmiu kompetencji kluczowych zidentyfikowanych w procesie uczenia się przez całe życie. Pozostałych siedem to: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz świadomość i ekspresja kulturalna.

Jak podkreślono w zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady w 2006, zakresy wielu spośród tych kompetencji częściowo się pokrywają i są powiązane, a aspekty niezbędne w jednej dziedzinie wymagają kompetencji z innej. Dlatego w niniejszym raporcie proponujemy własne mapowanie znaczenia kompetencji cyfrowych do innych kompetencji kluczowych, z odniesieniami do odpowiednich szczegółowych kompetencji znajdujących się w ramach odniesienia (C oznacza kompetencję cyfrową, na przykład: C 1.1 oznacza kompetencję 1.1 Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie informacji). Przykłady w tych punktach zostały wzięte dosłownie z przykładów znajdujących się w zaleceniach z 2006 r.

Porozumiewanie się w języku ojczystym

 • zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie
  C 2,1, 2,3, 2,4, 2,5
 • formułowanie i wyrażanie własnych argumentów w mowie i w piśmie w przekonujący sposób, odpowiednio do kontekstu.
  C 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
 • umiejętność rozróżniania i wykorzystywania różnych typów tekstów, poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji
  C 1,1, 1,2, 1,3
 • potrzeba rozumienia i używania języka w sposób pozytywny i odpowiedzialny społecznie
  C 2.5

Porozumiewanie się w językach obcych

W odniesieniu do tej kompetencji, narzędzia cyfrowe są istotne w odniesieniu do języka obcego (na przykład dostęp stron internetowych w językach obcych).

 • zdolność wyrażania i zdolność rozumienia komunikatów słownych, inicjowania, podtrzymywania i kończenia rozmowy
  C 2,1, 2,3, 2,4, 2,5
 • znajomość konwencji społecznych oraz aspektu kulturowego i zmienności języków.
  C 2.5
 • Uczenie się języków również w sposób nieformalny w ramach kształcenia ustawicznego.
  C 2,3 2,4
 • Czytanie, rozumienie i tworzenie tekstów odpowiednich do własnych potrzeb
  C 1.1, 1.3, 3.1, 3.2, 3.4

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

 • Umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów w codziennych sytuacjach.
  C 5.2, 3.5
 • Używanie matematycznych sposobów myślenia (myślenie logiczne i przestrzenne) oraz prezentacji (wzory, modele, wykresy, tabele).
  C 3.1
 • Zrozumienie wpływu nauki i technologii na świat przyrody.
  C 4.4
 • Ograniczenia i ryzyko teorii naukowych, aplikacji i technologii w społeczeństwach w sensie ogólnym (w odniesieniu do podejmowania decyzji, wartości, zagadnień moralnych, kultury itp).
  C 4.4, 2.5, 2.6, 3.3, 4.2
 • Umiejętność używania i obsługi narzędzi technologicznych i maszyn.
  C 1.1, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 5.1, 5.3
 • Zdolność rozpoznawania niezbędnych cech postępowania naukowego oraz zdolność przedstawiania wniosków i sposobów rozumowania, które do nich doprowadziły.
  C 2.1 2.2
 • Zainteresowanie kwestiami etycznymi oraz poszanowanie zarówno bezpieczeństwa, jak i trwałości, w szczególności w odniesieniu do postępu naukowego i technologicznego w stosunku do siebie, rodziny i społeczności oraz zagadnień globalnych.
  C 2.5, 4.2, 4.3, 4.4

Umiejętność uczenia się

 • Efektywne zarządzanie czasem i informacjami.
  C 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4
 • świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb, identyfikowanie dostępnych możliwości.
  C 5.4 , 5.3
 • Zdolność do pokonywania przeszkód w celu osiągnięcia powodzenia w uczeniu się.
  C 5.2 , 5.4

Kompetencje społeczne i obywatelskie

 • Osobisty i społeczny dobrostan, zrozumienie w jaki sposób można zapewnić optymalny poziom zdrowia fizycznego i psychicznego.
  C 2.5 4.3
 • Zrozumienie ogólnie przyjętych zasad postępowania i reguł zachowania w różnych społeczeń-stwach i środowiskach.
  C 2.5, 2.4 , 2.6, 4.2
 • Pełne uczestnictwo w życiu społecznym.
  C 2.3

Inicjatywność i przedsiębiorczość

 • zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów .
  C 2.3
 • Zdolność do pracy zarówno indywidualnej, jak i współpracy w zespole.
  C 2.4
 • Umiejętność oceny i identyfikacji własnych mocnych i słabych stron.
  C 5.4

Świadomość i ekspresja kulturalna

 • Docenianie znaczenia twórczego wyrażania idei, doświadczeń i emocji oraz umiejętność wykorzystania w tym celu różnych mediów
  C 3.4
 • Zrozumienie własnej kultury oraz poczucie tożsamości
  C 2.3 , 2.6