25 lutego 2016

Ograniczenia badania

Badanie zawiera ogólny przegląd potrzeb obywateli, niezbędnych aby stać się kompetentnym uczestnikiem społeczeństwa informacyjnego. Ze względu na bardzo ambitny cel przedsięwzięcia, należy jasno zdefiniować ograniczenia takiego założenia badawczego.

Rezultaty badań proponowane w niniejszym dokumencie powstały w wyniku intensywnego i zróżnicowanego procesu konsultacji. Należy pamiętać, że są to ramy koncepcyjne, które nigdy nie przechodziły fazy pilotażu ani nie zostały wdrożone. Kolejnym krokiem we wprowadzaniu tej propozycji byłaby próba praktycznego wdrożenia ram, uzupełnienie i dopracowanie założeń na podstawie wniosków i opinii praktyków i użytkowników.

Wielu interesariuszy zaangażowanych w opiniowanie propozycji ram oceniło ją jako bardzo kompleksowe i wyczerpujące narzędzie. Odzwierciedla to złożoność pojęcia kompetencji cyfrowych jako tych, które dotykają wielu aspektów naszego życia codziennego. Jednocześnie, choć może być to postrzegane jako wartość dodana tej propozycji, prawdą jest, iż nie wszyscy obywatele, osoby uczące się czy użytkownicy będą zainteresowani rozwojem wszystkich kompetencji, które zostały tutaj wymienione. To do potencjalnych użytkowników, instytucji edukacyjnych i innych zainteresowanych stron należy dostosowanie przedstawionej propozycji do własnych potrzeb.

Kolejnym wyzwaniem przedstawionej propozycji jest odniesienie kompetencji jednostki do ogólnych definicji, przyjętych w tym badaniu. Należy bowiem pamiętać, iż istnieją istotne różnice pomiędzy poszczególnymi grupami wiekowymi czy grupami docelowymi. Przestawiona propozycja może być postrzegana jako początek w formułowaniu koncepcji i interpretacji kompetencji cyfrowych i społecznej praktyki korzystania z mediów cyfrowych. Z czasem będzie musiała zostać bardziej rozbudowana i uszczegółowiona. Ponadto, w celu wdrożenia proponowanych ram odniesienia istnieje potrzeba dostosowania wymienionych tu kompetencji do konkretnych potrzeb danej grupy docelowej.

Prawdą jest, że konstrukcja ram i ich wizualna prezentacja mogą wydawać się dość skomplikowane. Jednak złożoność zastosowanej macierzy umożliwia podział modelu na mniejsze części. Na przykład, można być zainteresowanym wyłącznie obszarami kompetencji i ich opisami. Dla innych użytkowników przydatne może się okazać wyłącznie zestawienie listy kompetencji. Ta wielowymiarowość proponowanych ram odniesienia daje możliwość różnorodnego i wybiórczego ich odczytywania zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami czytelnika. Ponadto, siatka samooceny i lista kompetencji (wraz z opisami) zapewniają bardziej uproszczony zapis proponowanych ram.

Kolejnym wyzwaniem, związanym z opracowaniem niniejszych i podobnych ram odniesienia, są szybkie zmiany zachodzące w obszarze, który staramy się zdefiniować. Rozwój technologiczny następuje bardzo szybko i trudno sobie wyobrazić, jak będą rozwijać się kompetencje cyfrowe w ciągu najbliższych kilku lat. Zaledwie osiem lat temu byłoby niemożliwe, aby wyobrazić sobie wpływ mediów społecznościowych, które są teraz częścią naszego życia codziennego i kultury. Z tego powodu, kompetencje opisane w niniejszym raporcie są stosunkowo ogólne i abstrakcyjne. Należy pamiętać, że istnieje potrzeba, aby monitorować pojawiające się innowacje technologiczne, które mogą mieć wpływ na kształt tych kompetencji. W rezultacie, ramy zaproponowane w poniższym raporcie będą musiały być aktualizowane pod kątem nowych i nadchodzących zmian technologicznych, a także nowych praktyk społecznych i zastosowań.