25 lutego 2016

Obszar 1: Informacja

Opis ogólny:

Identyfikacja, lokalizacja, pobieranie, przechowywanie, organizacja i analiza informacji cyfrowych, zdolność oceny ich wartości, znaczenia i celu.

Kompetencje:

1.  Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie informacji
2.  Ocena informacji
3.  Przechowywanie i odnajdywanie informacji

Wymiar 1
Nazwa obszaru
Informacja
Wymiar 21.1 Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie informacji
Nazwa kompetencji i opisUzyskiwanie dostępu i wyszukiwanie informacji w Internecie, wyrażanie potrzeb z zakresu informacji, znajdowanie odpowiednich informacji, efektywne wybieranie materiałów informacyjnych, poruszanie się pomiędzy zasobami internetowymi, tworzenie własnych strategii informacyjnych
Wymiar 3A – podstawowyB – średniozaawansowanyC – zaawansowany
Poziomy zaawansowaniaPotrafię wyszukiwać informacje online za pomocą kilku wyszukiwarek. Wiem, że różne wyszukiwarki mogą dać różne wyniki.Potrafię przeglądać Internet w poszukiwaniu informacji i potrafię szukać konkretnej informacji w Internecie. Potrafię wyrażać swoje potrzeby informacyjne i potrafię spośród znalezionych informacji wybrać odpowiednie.Potrafię korzystać z szerokiej gamy strategii wyszukiwania podczas wyszukiwania informacji i przeglądania stron w Internecie. Potrafię filtrować i monitorować otrzymane informacje. Wiem, w jaki sposób śledzić informacje w miejscach wymiany informacji on-line (na przykład mikro-blogach).
Wymiar 4
Przykłady wiedzyRozumie, w jaki sposób informacje są wytwarzane, zarządzane i udostępniane
Ma świadomość istnienia różnych wyszukiwarek
Wie, które wyszukiwarki lub bazy danych odpowiadają w najlepszy sposób na jego / jej potrzeby informacyjne
Wie, w jaki sposób informacje można znaleźć za pomocą różnych urządzeń i nośników
Rozumie, jak wyszukiwarki klasyfikują informacje
Rozumie, jak działa mechanizm powstawania informacji
Rozumie zasady indeksowania
Przykłady umiejętnościDopasowuje wyszukiwanie do określonych potrzeb.
Potrafi obserwować informacje przedstawione w postaci hiperlinków i nielinearnej postaci
Potrafi używać filtrów i agentów
Jest w stanie wyszukiwać z wykorzystaniem słów ograniczających ilość wskazań
Potrafi zawęzić wyszukiwanie informacji i wybiera precyzyjne słownictwo, specyficzne dla narzędzia wyszukiwania
Posiada strategiczne umiejętności informacyjne do działań zorientowanych na cel
Potrafi zmodyfikować wyszukiwanie informacje w zależności od tego, jak zbudowane są algorytmy
Potrafi dostosować strategie wyszukiwania do danej wyszukiwarki, zastosowania, urządzenia
Przykłady postawPosiada postawę proaktywną wobec wyszukiwania informacji
Docenia pozytywne aspekty technologii do wyszukiwania informacji
Ma motywację do poszukiwania informacji dotyczących różnych aspektów swojego życia
Jest ciekawy systemów informatycznych oraz ich funkcjonowania
Wymiar 5
Przykłady zastosowań celowych
Uczenie sięPotrafię użyć wyszukiwarki, aby znaleźć szczegółowe informacje na temat określonego rodzaju energii cieplnej.Potrafię znaleźć szereg źródeł informacji o określonej postaci energii cieplnej wpisując odpowiednie słowa kluczowe oraz potrafię zastosować szczegółowe parametry wyszukiwania w celu znalezienia najbardziej odpowiednich źródeł informacji.Potrafię znaleźć szereg źródeł informacji o określonej postaci energii cieplnej przy użyciu różnych wyszukiwarek i wyszukiwania zaawansowanego oraz potrafię korzystać z internetowych baz danych i wyszukiwania za pośrednictwem powiązanych odniesień.
PracaPotrafię znaleźć szczegóły dotyczące lotów za pomocą popularnej wyszukiwarki.Potrafię znaleźć szczegóły dotyczące lotów z wykorzystaniem wielu wyszukiwarek i stron internetowych wielu linii lotniczych wybierając dane, które odnoszą się do wyznaczonych godzin.Potrafię znaleźć szczegóły dotyczące lotów wykorzystując wiele wyszukiwarek, strony internetowe linii lotniczych oraz strony internetowe porównujące oferty wielu linii lotniczych, biorąc pod uwagę koszty i wyznaczone godziny.
Wymiar 1
Nazwa obszaru
Informacja
Wymiar 21.2 Ocena informacji
Nazwa kompetencji i opisGromadzenie, przetwarzanie, rozumienie i krytyczna ocena informacji
Wymiar 3A – podstawowyB – średniozaawansowanyC – zaawansowany
Poziomy zaawansowaniaWiem, iż nie wszystkie informacje umieszczone w Internecie są rzetelne.Potrafię porównać różne źródła informacji.Jestem krytyczny wobec znajdowanych informacji oraz potrafię je zweryfikować i ocenić ich przydatność i wiarygodność.
Wymiar 4
Przykłady wiedzyPotrafi analizować znajdowane informacje
Ocenia zawartość treści cyfrowych
Ocenia rzetelność treści znajdowanych w Internecie i mediach, analizuje i interpretuje informacje
Potrafi ocenić wiarygodność różnych źródeł
Rozumie istnienie źródeł informacji on-line i offline
Rozumie, że źródła informacji muszą być weryfikowane
Potrafi przekształcić informacje w wiedzę
Rozumie siły i mechanizmy działające w świecie wirtualnym
Przykłady umiejętnościJest w stanie poradzić sobie z niepożądanymi informacjami
Ocenia przydatność, aktualność, dokładność i rzetelność informacji
Potrafi porównać, zestawiać i integrować informacje z różnych źródeł
Odróżnia wiarygodne informacje od informacji nierzetelnych
Przykłady postawMa świadomość, że nie wszystkie informacje można znaleźć w Internecie
Jest krytyczny wobec znajdywanych informacji
Ma świadomość, iż mimo globalizacji niektóre kraje są bardziej reprezentowane w Internecie
Ma świadomość, że mechanizm wyszukiwarek i algorytmy mogą nie być neutralne w wyświetlaniu informacji
Wymiar 5
Przykłady zastosowań celowych
Uczenie sięZnalazłem kilka informacji z różnych źródeł na temat społeczeństwa w XV wieku, ale nie jestem pewien, jak ocenić ich wartość.Znalazłem wiele różnych informacji o społeczeństwie w XV wieku, oraz wyszukałem źródła pochodzenia materiałów, aby ocenić ich wartość.Znalazłem wiele różnych informacji o społeczeństwie w XV wieku, wyszukałem ich źródła pochodzenia i niektóre usunąłem ze względu na ich niepewną wartość akademicką, a następnie sprawdziłem krzyżowo źródła w celu weryfikacji ich rzetelności.
PracaPoproszono mnie, aby przejrzeć parametry sprzedaży pewnych produktów, ale nie jestem pewien na ile wiarygodne są uzyskane dane.Poproszono mnie, aby przejrzeć parametry sprzedaży pewnych produktów, sprawdziłem źródła danych i orientuję się, w jakim stopniu mogą być wiarygodne.Poproszono mnie, aby przejrzeć parametry sprzedaży pewnych produktów, sprawdziłem źródła danych i orientuję się jak mogą być wiarygodne. Odrzuciłem te, które wydają się być niewiarygodne, skonsultuję z kolegami lub ekspertami opinię na temat wiarygodności danych, które wydają się być bardziej spójne.
Wymiar 1
Nazwa obszaru
Informacja
Wymiar 21.3 Przechowywanie i odnajdywanie informacji
Nazwa kompetencji i opisOrganizowanie i przechowywanie informacji i treści w celu łatwiejszego odnajdywania, organizowanie informacji i danych
Wymiar 3A – podstawowyB – średniozaawansowanyC – zaawansowany
Poziomy zaawansowaniaWiem, jak zapisać pliki i treści (np. teksty, zdjęcia, muzykę, filmy i strony internetowe). Wiem, jak powrócić do zapisanych treści.Potrafię zapisywać, przechowywać i oznaczać pliki, treści i informacje, mam swoją strategię przechowywania. Potrafię znajdować i zarządzać informacjami i treściami, które zapisałem i przechowuję.Potrafię stosować różne metody i narzędzia do organizowania plików, treści i informacji. Potrafię zastosować różne strategie do znajdowania zawartości uporządkowanej i przechowywanej przeze mnie lub inne osoby.
Wymiar 4
Przykłady wiedzyRozumie, w jaki sposób informacje są przechowywane na różnych urządzeniach i nośnikach
Potrafi wymienić różne narzędzia przechowywania
Zna różne opcje przechowywania i potrafi wybrać najbardziej odpowiednie
Przykłady umiejętnościPotrafi ustrukturyzować i sklasyfikować informacje i treści zgodnie ze schematem i metodą klasyfikacji
Potrafi porządkować informacje i treści
Potrafi pobierać i udostępniać informacje i treści
Używa różnych systemów klasyfikacji do przechowywania i zarządzania zasobami i informacjami
Potrafi korzystać z usług, oprogramowania i aplikacji do zarządzania informacjami
Potrafi wyszukać i dotrzeć do wcześniej zapisanych informacji i treści
Potrafi otagować treści
Przykłady postawJest świadomy zalet i wad różnych pamięci masowych oraz usług (on-line i lokalnych)
Ma świadomość znaczenia kopii zapasowych
Rozumie znaczenie posiadania zrozumiałych i praktycznych systemów i schematów przechowywania
Jest świadomy konsekwencji przechowywania treści prywatnych i publicznych
Wymiar 5
Przykłady zastosowań celowych
Uczenie sięStworzyłem notatki na temat ciał stałych i zapisałem tekst i obrazy na pulpicie.Stworzyłem notatki na temat ciał stałych i zapisałem je w różnych formatach plików do ponazywanych i zorganizowanych folderów.Stworzyłem notatki na temat ciał stałych i zapisałem je w folderach na dysku twardym, a także w plikach usług hostingowych (w chmurze), co pozwoli mnie i innym na łatwy dostęp.
PracaJestem odpowiedzialny za marketing i wiem, jak zapisać pliki, które zostały utworzone w formacie tekstowym, PDF lub wideo.Potrafię zapisać materiały marketingowe w plikach tekstowych, PDF i wideo oraz posegregować je do ponazywanych folderów, tak by móc je później łatwo odnaleźć.Materiały marketingowe mam zapisane w plikach tekstowych, PDF i wideo, a kopie zapasowe z mojego dysku twardego zapisałem w pliku na dysku udostępnionym dla innych użytkowników oraz w chmurze, tak aby pracownicy z innych regionów i krajów łatwo mogli uzyskać do nich dostęp.