25 lutego 2016

Cele i metody badania

Badania DigComp zostały przeprowadzone przez JRC IPTS IS Unit 4 1)Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych (The Institute for Prospective Technological Studies – IPTS) jest jednym z siedmiu instytutów badawczych wchodzących w skład Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (European Commission’s Joint Research Centre). na mocy porozumienia administracyjnego z Dyrekcją Generalną Edukacja i Kultura, mając na względzie przyczynianie się do lepszego zrozumienia i rozwoju kompetencji cyfrowych w Europie. Celem badań było określenie szczegółowych deskryptorów (cech, sposobów opisu) kompetencji cyfrowych. Badania prowadzone były w okresie od stycznia 2011 do grudnia 20122.

Badania DigComp realizowane były w formie wielostronnych konsultacji. Miały na celu stworzenie wspólnej na poziomie europejskim koncepcji dotyczącej poszczególnych komponentów, składających się na kompetencje cyfrowe, poprzez opracowanie koncepcyjnych ram odniesienia. Propozycja DigComp może służyć jako odniesienie lub meta-ramy dla obecnych ram, inicjatyw, programów nauczania i certyfikatów. Mamy też nadzieję, że może ona być wykorzystywana do inspirowania rozwoju nowych inicjatyw z zakresu szeroko pojętych kompetencji cyfrowych.

   [ + ]

1. Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych (The Institute for Prospective Technological Studies – IPTS) jest jednym z siedmiu instytutów badawczych wchodzących w skład Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (European Commission’s Joint Research Centre).