5 lutego 2016

Rama DigComp

W niniejszym rozdziale przedstawiono w układzie tabelarycznym szczegółowe ramy odniesienia kompetencji cyfrowych. Dla każdego obszaru kompetencji przedstawiono opis obszaru oraz wykaz kompetencji do niego należących. Dla każdej kompetencji zostały przedstawione: szczegółowy opis kompetencji, trzy poziomy zaawansowania, lista przykładów wiedzy, postaw i umiejętności, które mogą ilustrować kompetencję (mimo, że lista nie jest wyczerpująca) i zastosowania danej kompetencji dla dwóch wybranych celów (tj. uczenia się i pracy).