5 lutego 2016

Koncepcja DigComp

Ramy odniesienia DigComp składają się z dwóch następujących powiązanych elementów:

  • siatka samooceny, która zawiera propozycję obszarów kompetencji i opisy na trzech poziomach zaawansowania;
  • ramy odniesienia, zawierające wszystkie powiązane kompetencje w każdym z obszarów. Dla każdej z kompetencji opracowano: opis ogólny, opis na trzech poziomach zaawansowania, przykłady wiedzy, postaw i umiejętności oraz przykłady zastosowań w różnych celach.

Te dwa elementy ukazują różne poziomy szczegółowości tej samej konstrukcji.

Siatka samooceny może być wykorzystywana przez każdego jako narzędzie do określenia i opisywania poziomu własnych kompetencji cyfrowych osobom trzecim oraz do zrozumienia, w jaki sposób podnieść swoje kompetencje cyfrowe. Wskaźniki rozwoju przedstawione w Załączniku III umożliwiają identyfikację kroków, które należy podjąć planując przejście z jednego poziomu biegłości na kolejny. Siatka samooceny może być również używana jako narzędzie komunikacji, ponieważ przedstawia opracowany model w sposób zwięzły i łatwy do zrozumienia.

Ramy kompetencji mogą być wykorzystywane przez twórców programów i inicjatyw, którzy chcą rozwijać kompetencje cyfrowe określonej grupy docelowej. Mogą również stanowić inspirację i źródło pomysłów. Poziom abstrakcji kompetencji przedstawionych w proponowanych ramach umożliwia zainteresowanym udoskonalanie i określanie sub-kompetencji w zakresach, które uznają za najbardziej odpowiednie dla grup docelowych lub kontekstu. Ramy mogą być również używane jako narzędzia odniesienia stosowane do porównywania istniejących ram, struktur i inicjatyw oraz w celu mapowania, które obszary i poziomy są brane pod uwagę przez obecnie istniejące ramy (lub systemy certyfikacji czy sylabusy).

Zewnętrzna struktura ram DigComp została określona w pięciu wymiarach. Wymiary te odzwierciedlają różne aspekty opisu i różny inny stopień szczegółowości.

Wymiar 1: obszary kompetencji, które zostały zidentyfikowane
Wymiar 2: kompetencje, które są istotne dla każdego obszaru
Wymiar 3: poziomy biegłości, które są przewidziane dla każdej kompetencji
Wymiar 4: przykłady wiedzy, umiejętności i postaw mające zastosowanie do każdej kompetencji (przykłady nie są zróżnicowane na poziomach zaawansowania)
Wymiar 5: przykłady zastosowania kompetencji do różnych celów. W tym raporcie jako przykłady posłużyło zastosowanie kompetencji z zakresu nauki i pracy. Inne wymiary, które mogą być brane pod uwagę to: czas wolny, aktywność społeczna, kupno i sprzedaż, uczenie się, praca, obywatelstwo, dobrostan.

Siatka samooceny obejmuje wymiar 1 i 3. Oznacza to, że każdy obszar kompetencji wyrażony został na trzech poziomach zaawansowania, które pośrednio obejmują kompetencje należące do danego obszaru.