25 lutego 2016

Struktura raportu

Niniejszy raport prezentuje wyniki badania DIGCOMP.

Pierwszy rozdział zawiera informacje wstępne. Rozdział 2 zawiera zarys proponowanych ram, z zaznaczeniem zidentyfikowanych obszarów i kompetencji cyfrowych oraz prezentację siatki samooceny. Rozdział 3 zawiera szczegółowe ramy odniesienia z dokładnym opisem poziomów poszczególnych kompetencji, przykłady wiedzy, postaw i umiejętności oraz przykłady zastosowania celowego.
Załącznik I to słowniczek najważniejszych pojęć. W załączniku II znajdują się odniesienia między kompetencjami, Załącznik III zawiera sugestie, jak przejść z jednego poziomu biegłości do następnego, a załącznik IV to zbiór odniesień pomiędzy kompetencjami kluczowymi zidentyfikowanymi w procesie uczenia się przez całe życie i kompetencjami zawartymi w proponowanych ramach kompetencji cyfrowych.