25 lutego 2016

Cele i metody badania

Badania nad opracowaniem Europejskich Ram Kompetencji Cyfrowych DigComp zostały przeprowadzone przez Joint Research Centre Komisji Europejskiej na mocy porozumienia administracyjnego z Dyrekcją Generalną Edukacja i Kultura, mając na względzie przyczynianie się do lepszego zrozumienia i rozwoju kompetencji cyfrowych w Europie. Celem badań było określenie szczegółowych deskryptorów (cech, sposobów opisu) kompetencji cyfrowych. Badania prowadzone były w okresie od stycznia 2011 do grudnia 2012. Końcowy dokument pt. DigComp: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe ukazał się w roku 2013.

Badania i prace nad  DigComp realizowane były w formie wielostronnych konsultacji. Miały na celu stworzenie wspólnej na poziomie europejskim koncepcji dotyczącej poszczególnych komponentów, składających się na kompetencje cyfrowe, poprzez opracowanie koncepcyjnych ram odniesienia. Propozycja DigComp może służyć jako odniesienie lub meta-ramy dla obecnych ram, inicjatyw, programów nauczania i certyfikatów. Powinna ona być wykorzystywana do inspirowania rozwoju nowych inicjatyw z zakresu szeroko pojętych kompetencji cyfrowych opartych na jednolitej polityce cyfrowej Komisji Europejskiej.

Prace nad doskonaleniem ram DigComp prowadzone są systematycznie. W 2016. r ukazała się modyfikacja DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens, Update Phase 1: The Conceptual Reference Model , w 2017 r. modyfikacja DigComp 2.1:The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use ,a w  2022 r. modyfikacja DigComp 2.2:The Digital Competence Framework for Citizens with new examples of knowledge, skills and attitudes.

Ramy DigComp zostały wdrożone do praktyki w 2016 r. przez polską Fundację ECCC wraz ze standardem certyfikacji kompetencji cyfrowych opartym na ramach DigComp – ECCC /EDCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych/ European Digital Competence Certificate).

Polskie wydania ram:

  • DIGCOMP: Ramy odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie, ECCC, 2016,
  • DigComp 2.0 Ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli. Etap 1 aktualizacji: Pojęciowy Model Odniesienia., PTI, 2016,
  • DigComp 2.1 Ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli z ośmioma poziomami zaawansowania i przykładami zastosowania, ECCC – patronat Ministerstwo Cyfryzacji, 2017,
  • DigComp 2.2 Ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli z nowymi przykładami wiedzy, umiejętności i postaw, ECCC – patronat Ministerstwo Edukacji i Nauki,  2022.