29 lutego 2016

Słowo wstępne

Szanowni Państwo,

W wyniku Zalecenia Parlamentu Europejskiego z 2006 r. Kompetencje Cyfrowe zostały uznane za jedne z ośmiu kompetencji kluczowych niezbędnych w procesie uczenia się przez całe życie. Można je ogólnie zdefiniować jako kompetentne, świadome i kreatywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych mające na celu osiągnięcie celów m.in. związanych z pracą, nauką, aktywnym udziałem w życiu społecznym. Kompetencje Cyfrowe mają charakter szczególny, gdyż bezpośrednio przyczyniają się i wpływają na proces nabywania pozostałych kluczowych kompetencji, takich jak porozumiewanie się w języku ojczystym i obcych, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie. Są powiązane z wieloma umiejętnościami, które powinni posiadać wszyscy obywatele Europy XXI wieku, w celu zapewnienia im aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym.

Przedstawiona Państwu polskojęzyczna wersja DigComp: Ramy odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie jest odpowiedzią na potrzeby gospodarki oraz społeczeństwa cyfrowego. Niniejszy dokument przedstawia Europejskie Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli, określane jako DigComp, które są narzędziem rozwoju kompetencji cyfrowych obywateli. Ramy DigComp przedstawiają opis kompetencji cyfrowych i grupują je w 5 obszarach: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo i Rozwiązywanie problemów (od 2016 r. obszary: Informacja i dane, Komunikacja i współpraca, Tworzenie treści cyfrowych, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów, a od 2017 r. 8 poziomów umiejętności). We współczesnym świecie, osoba posiadająca kompetencje cyfrowe musi płynnie się poruszać w obrębie tych pięciu obszarów, a nie tylko potrafić korzystać z funkcji technologii cyfrowych.

DigComp został przygotowany przez Wspólne Centrum Badawcze, Instytut Badań Perspektyw Technologicznych Komisji Europejskiej (JRC IPTS), jako zadanie realizowane początkowo w imieniu Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury, a następnie Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej. Pierwsze wydanie niniejszego dokumentu miało miejsce w roku 2013 (modyfikacja 2.0 w 2016 r., a 2.1 w 2017 r.). DigComp stał się punktem odniesienia dla rozwoju i planowania strategicznego wielu działań z zakresu kompetencji cyfrowych. Obecnie z satysfakcją obserwujemy szereg krajowych, regionalnych i oddolnych inicjatyw dotyczących zastosowania DigComp.

Niniejsza publikacja ma na celu zapoznanie polskich czytelników z ramami DigComp i powiązanymi zagadnieniami. Raport jest europejską propozycją dalszego rozwoju kompetencji cyfrowych, a także wkładem do ujednolicenia terminologii w tej dziedzinie.

Jako autorzy dokumentu, JRC IPTS z satysfakcją odbiera zainteresowanie, z jakim DigComp jest przyjmowany w Polsce. Żywimy głębokie przekonanie, że będzie efektywnie wykorzystywany dla rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce i wniesie wkład w rozwój nowoczesnego, innowacyjnego, zintegrowanego społeczeństwa i gospodarki.

yves-punie

Dr Yves Punie
Kierownik Naukowy,
Wspólne Centrum Badawcze, Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych,
Komisja Europejska
18 Luty, 2016