25 lutego 2016

Obszar 5: Rozwiązywanie problemów

Opis ogólny:

Identyfikacja potrzeb i zasobów cyfrowych, podejmowanie świadomych decyzji, co do wyboru odpowiednich narzędzi cyfrowych w zależności od celów i potrzeb, rozwiązywanie problemów koncepcyjnych za pomocą środków cyfrowych, twórcze wykorzystanie technologii, rozwiązywanie problemów technicznych, aktualizacja kompetencji własnych i kompetencji innych.

Kompetencje:

5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych
5.2 Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów
5.3 Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii
5.4 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych

Wymiar 1
Nazwa obszaru
Informacja
Wymiar 25.1 Rozwiązywanie problemów technicznych
Nazwa kompetencji i opisIdentyfikacja możliwych problemów i ich rozwiązywanie (od rozwiązywania prostych do bardziej złożonych problemów) z wykorzystaniem zasobów i narzędzi cyfrowych.
Wymiar 3A – podstawowyB – średniozaawansowanyC – zaawansowany
Poziomy zaawansowaniaPotrafię prosić o wsparcie i pomoc, w sytuacji gdy wystąpił problem techniczny lub w przypadku korzystania z nowego urządzenia, programu lub aplikacji.Potrafię rozwiązywać proste problemy pojawiające podczas korzystania z technologii cyfrowych.Potrafię rozwiązać szeroki zakres problemów, które powstają podczas korzystania z technologii cyfrowej.
Wymiar 4
Przykłady wiedzyWie, jak zbudowany jest komputer i urządzenia cyfrowe
Wie, gdzie szukać rozwiązań problemu
Zna źródła informacji i wie, gdzie znaleźć pomoc w rozwiązywaniu problemów i usterek
Wie, gdzie znaleźć odpowiednią wiedzę do rozwiązywania problemów technicznych i teoretycznych
Przykłady umiejętnościUżywa bardzo zróżnicowanych i dobrze wyważonych technologii cyfrowych i niecyfrowych do rozwiązywania różnych problemów i potrafi je dynamicznie zmieniać
Potrafi rozwiązać problem techniczny lub zdecydować, co zrobić, gdy rozwiązanie nie działa
Przykłady postawMa aktywne podejście do rozwiązywania problemów
Jest gotów zasięgnąć porady, gdy pojawia się problem
Potrafi rozważyć podejścia alternatywne, kiedy problemy nie mogą zostać rozwiązane, a działania muszą zostać zrealizowane
Wymiar 5
Przykłady zastosowań celowych
Uczenie sięKiedy coś nie działa, wiem, jak wytłumaczyć problem na infolinii.Gdy pojawiają się problemy, zazwyczaj potrafię rozwiązać około połowy z nich na podstawie wcześniejszych doświadczeń lub kontaktując się z działem pomocy technicznej.Jest niewiele problemów, których nie potrafię rozwiązać, jednak nadal muszę się kontaktować z działem pomocy technicznej mając do czynienia z nowym programem.
PracaKiedy coś nie działa, wiem, że należy się zwrócić do firmowej infolinii lub pomocy technicznej oraz potrafię wytłumaczyć problem.Gdy pojawiają się problemy, zazwyczaj potrafię rozwiązać około połowy z nich na podstawie wcześniejszych doświadczeń lub kontaktując się z firmowym działem pomocy technicznej.Jest niewiele problemów, których nie potrafię rozwiązać, jednak nadal muszę się kontaktować z firmowym działem pomocy technicznej mając do czynienia z nowym programem.
Wymiar 1
Nazwa obszaru
Informacja
Wymiar 25.2 Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów
Nazwa kompetencji i opisZdolność oceny własnych potrzeb w zakresie rozwoju zasobów, narzędzi i kompetencji, dopasowanie potrzeb do dostępnych rozwiązań, dostosowanie narzędzi do indywidualnych potrzeb, umiejętność krytycznej oceny możliwych rozwiązań i narzędzi cyfrowych.
Wymiar 3A – podstawowyB – średniozaawansowanyC – zaawansowany
Poziomy zaawansowaniaPotrafię korzystać z niektórych technologii do rozwiązywania problemów, ale w ograniczonym zakresie. Potrafię podejmować decyzje wybierając narzędzia cyfrowe do rutynowych działań.Rozumiem, co można i czego nie można wykonać przy użyciu technologii. Potrafię rozwiązać nietypowe zadania poprzez badanie możliwości technologicznych. Potrafię wybrać odpowiednie narzędzie, które odpowiada moim potrzebom i ocenić jego skuteczność.Potrafię wybrać odpowiednie narzędzie, urządzenie, aplikację, oprogramowanie lub usługę, aby wykonać nowe zadanie. Zdaję sobie sprawę z nowych rozwiązań technologicznych. Rozumiem jak działają nowe narzędzia. Potrafię krytycznie ocenić, które narzędzie najlepiej służy moim celom.
Wymiar 4
Przykłady wiedzyRozumie potencjał i ograniczenia urządzeń i zasobów cyfrowych
Potrafi wymienić szereg zadań, które można wykonać przy użyciu technologii
Zna najistotniejsze i najpopularniejsze technologie cyfrowe wykorzystywane przez innych (np. rówieśników, renomowanych ekspertów).
Ma wystarczającą wiedzę na temat dostępnych technologii, ich mocnych i słabych stron oraz czy i w jaki sposób mogą przyczyniać się do realizacji osobistych celów
Przykłady umiejętnościPotrafi podejmować świadome decyzje (po konsultacji z osobami lub zastosowaniu wsparcia technicznego) dotyczące wykorzystania z technologii do realizacji ważnych celów osobistych
Potrafi wybrać najbardziej odpowiednie technologie w zależności od problemu
Przykłady postawMa świadomość efektywności tradycyjnych narzędzi w połączeniu z mediami społecznościowymi Interesuje się nowymi technologiami
Niezależnie ocenia możliwe rozwiązania przy użyciu narzędzi cyfrowych
Wymiar 5
Przykłady zastosowań celowych
Uczenie sięUżywam wirtualnych środowisk uczenia się do rutynowych zadań, jednak napotykając nowy lub źle zdefiniowany problem, muszę prosić o pomoc.Do wykonywania zadań domowych potrafię zastosować różne metody lub technologie, jednak muszę wykonać kilka działań, żeby zbadać, co najbardziej mi odpowiada.Potrafię planować, monitorować i krytycznie ocenić, które z wielu narzędzi najlepiej odpowiadają moim potrzebom edukacyjnym (zasoby on-line, oprogramowanie, technologia).
PracaUżywam zasobów wirtualnych do rozwiązywania niektórych typowych problemów.Kiedy mam do wykonania nowe dla mnie zadanie lub jeśli nie jest ono precyzyjnie określone, potrafię rozważyć różne możliwości (narzędzia, technologie) i podjąć decyzję które z nich są najskuteczniejsze.W pracy wybieram i kupuję technologie i narzędzia, które najlepiej odpowiadają moim potrzebom biznesowym. Spośród kilku produktów potrafię wybrać te, które najlepiej odpowiadają na moje potrzeby. Potrafię planować i monitorować podejmowane kroki.
Wymiar 1
Nazwa obszaru
Informacja
Wymiar 25.3 Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii
Nazwa kompetencji i opisWprowadzanie innowacji w technologii, aktywne uczestnictwo w zespołowym tworzeniu zasobów cyfrowych i multimedialnych, zdolność twórczego wyrażania się za pośrednictwem mediów cyfrowych i technologii, tworzenie wiedzy i rozwiązywanie problemów koncepcyjnych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.
Wymiar 3A – podstawowyB – średniozaawansowanyC – zaawansowany
Poziomy zaawansowaniaWiem, że technologie i narzędzia cyfrowe mogą być wykorzystywane w celach twórczych oraz potrafię twórczo wykorzystywać technologie.Potrafię korzystać z technologii do tworzenia kreatywnych rezultatów oraz potrafię korzystać z technologii do rozwiązywania problemów (np. wizualizacji problemu). Współpracuję z innymi w tworzeniu innowacyjnych i twórczych rozwiązań, jednak nie przejmuję inicjatywy.Potrafię rozwiązać problemy koncepcyjne korzystając z technologii i narzędzi cyfrowych, potrafię przyczyniać się do tworzenia wiedzy za pomocą środków technologicznych oraz potrafię brać udział w działaniach innowacyjnych, poprzez wykorzystanie technologii. Aktywnie współpracuję z innymi przy tworzeniu oryginalnych i innowacyjnych rozwiązań.
Wymiar 4
Przykłady wiedzyUżywa bardzo zróżnicowanych i dobrze wyważonych technologii cyfrowych i niecyfrowych do rozwiązywania różnych problemów i potrafi je dynamicznie zmieniać
Potrafi rozwiązać problem teoretyczny w interesie własnym lub zbiorowym, przy wykorzystaniu lub wsparciu narzędzi cyfrowych
Wie, jak znaleźć odpowiednią wiedzę do rozwiązywania problemów teoretycznych
Rozumie, w jaki sposób tworzone jest znaczenie przy zastosowaniu multimediów i technologii
Przykłady umiejętnościWie, w jaki sposób przeszukiwać Internet, rynek i swoje sieci wirtualne przy poszukiwaniu rozwiązań
Potrafi wykorzystywać potencjał technologiczny w celu określania i rozwiązywania problemów
Wie, jak rozwiązać problemy indywidualnie i wspólnie (wspólne rozwiązywanie problemów przez użytkowników)
Potrafi zbudować rzetelną wiedzę poprzez korzystanie z dostępnych zasobów cyfrowych
Potrafi korzystać z różnych mediów do twórczego wyrażania siebie (tekst, obrazy, pliki dźwiękowe i filmy)
Przykłady postawJest gotów do testowania alternatywnych rozwiązań, oferowanych przez technologie
Jest aktywny w poszukiwaniu rozwiązań
Uczestniczy w kolektywnym rozwiązywaniu problemów Jest otwarty na zmianę swoich wartości i postaw w zależności od sytuacji
Dostrzega potencjał technologii i mediów do wyrażania siebie i tworzenia wiedzy
Docenia wartość dodaną nowych mediów w procesach poznawczych i twórczych Jest krytyczny w stosunku do tworzenia i wykorzystywania wiedzy przy wykorzystaniu mediów i technologii
Wymiar 5
Przykłady zastosowań celowych
Uczenie sięPotrafię korzystać ze smartfonu do robienia zdjęć na potrzeby projektu szkolnego i wnoszę swój wkład twórczy mimo wykorzystania tylko podstawowych środków cyfrowych.Potrafię korzystać z odpowiednich narzędzi cyfrowych, żeby wzbogacić swoje zadania domowe oraz lepiej zrozumieć i przedstawić problemy koncepcyjne (np. stosując mapy myśli).Wykorzystuję kilka narzędzi cyfrowych do prezentacji koncepcji w trakcie przygotowania struktury zadania domowego. Tworzę wiki do współpracy z kolegami przy przygotowywaniu zadań domowych. Potrafię rozważyć udział w innowacyjnych inicjatywach opartych na technologii.
PracaPotrafię korzystać z prostego oprogramowania dostępnego w mojej firmie w sposób, do którego niekoniecznie zostało stworzone.Potrafię użyć oprogramowania do zarządzania projektami do planowania, organizacji i zarządzania zasobami. Potrafię korzystać z oprogramowania i aplikacji, które pomagają mi zwizualizować lub zorganizować złożone zadanie, i w efekcie zobaczyć je z innej perspektywy.Wiem, że technologie mogą pomóc mi lepiej zrozumieć, w jaki sposób organizować pracowników, zasoby, kwestie finansowe i działania w moim zespole oraz używam różnego specjalistycznego oprogramowania, aby przewidzieć potencjalne potrzeby mojego projektu i zespołu.
Wymiar 1
Nazwa obszaru
Informacja
Wymiar 25.4 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych
Nazwa kompetencji i opisZrozumienie obszarów podnoszenia i aktualizacji własnych kompetencji, wspieranie innych w rozwoju ich kompetencji cyfrowych, bieżące śledzenie nowych rozwiązań.
Wymiar 3A – podstawowyB – średniozaawansowanyC – zaawansowany
Poziomy zaawansowaniaPosiadam wiedzę podstawową oraz mam świadomość swoich ograniczeń w wykorzystaniu technologii cyfrowych.Wiem, w jaki sposób uczyć się nowych zagadnień dotyczących technologii.Często aktualizuję swoje potrzeby w zakresie kompetencji cyfrowych.
Wymiar 4
Przykłady wiedzyRozumie szerszy kontekst narzędzi cyfrowych w "erze cyfrowej" charakteryzującej się globalizacją i istnieniem sieci
Rozumie skąd pochodzą Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK), kto je rozwija i w jakim celu
Posiada aktualną wiedzę i dogłębną znajomość głównych technologii cyfrowych wykorzystywanych w swojej dziedzinie.
Przykłady umiejętnościPosiada umiejętność aktualizacji wiedzy dotyczącej dostępności narzędzi cyfrowych.
Potrafi uzyskiwać regularne informacje poprzez połączenie aktywnego wyszukiwania i spersonalizowanych, automatycznych sposobów dostarczania informacji
Wie, w jaki sposób samodzielnie sterować własnym rozwojem w zakresie technologii cyfrowych
Potrafi monitorować cele osobiste i potrafi zdiagnozować niedobory kompetencji cyfrowych niezbędnych do osiągnięcia tych celów.
Potrafi wspierać innych w zakresie monitorowania i diagnozowania
Potrafi uczyć się i integrować nowe, pojawiające się technologie
Potrafi nauczyć się wykorzystywania każdej nowej technologii cyfrowej, wypróbowując ją, korzystając z wbudowanych instrukcji i pomocy
Potrafi dostosować się do wszelkich nowych technologii i integrować technologię do swego otoczenia
Potrafi transferować wiedzę
Włącza coraz więcej instrumentów cyfrowych do życia codziennego, żeby podnieść jego jakość
Przykłady postawMa ogólny poziom zaufania, co oznacza, że jest skłonny do eksperymentowania z nowymi technologiami, ale jednocześnie odrzuca niewłaściwe technologie
Analizuje własne umiejętności cyfrowe i rozwój (zdolność do oceny siebie, jako osoby posiadającej kompetencje cyfrowe oraz do analizy własnego rozwoju w zakresie kompetencji cyfrowych)
Posiada pozytywne nastawienie do poznawania nowych technologii cyfrowych
Potrafi poszerzać i aktualizować kompetencje cyfrowe w zależności od potrzeb osobistych i zawodowych
Jest świadomy ogólnych tendencji w nowych mediach, nawet jeśli z nich nie korzysta
Wymiar 5
Przykłady zastosowań celowych
Uczenie sięZnam sposoby wykorzystywane przez inne osoby do wspierania swojego kształcenia przy wykorzystaniu technologii, lecz ich nie stosuję.Wiem, że są kursy internetowe, które mogą wskazać pewne sposoby wykorzystania technologii do wspierania mojej edukacji.Mniej więcej raz na pół roku wyszukuję dobry kurs internetowy, w celu rozwijania umiejętności wykorzystania technologii we własnej edukacji.
PracaZnam sposoby wykorzystywane przez inne osoby w firmie do wspierania swojej pracy przy wykorzystaniu technologii, lecz ich nie stosuję.Wiem, że są kursy internetowe, które mogą wskazać pewne sposoby wykorzystania technologii do wspierania mojej pracy.Oczekuje się ode mnie udziału dobrym kursie internetowym przynajmniej raz w roku, w celu rozwijania umiejętności wykorzystywania technologii w mojej pracy.