5 marca 2016

Polityka prywatności

Korzystając z niniejszej witryny, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką.

Fundacja ECCC przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania przez nas w trybie on-line danych osobowych użytkowników. Warunki niniejszej polityki mają zastosowanie do wszystkich danych osobowych gromadzonych przez Fundację ECCC na stronie www.digcomp.pl. Niniejsza polityka została stworzona zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

Niniejszy serwis jest obsługiwany przez Fundację ECCC. Serwis jest dostępny w Polsce i za granicą. Dla celów ochrony danych osobowych podmiotem odpowiedzialnym za kontrolę i za przetwarzanie danych osobowych jest Fundacja ECCC. Gromadzone informacje mogą być przechowywane tak długo, jak jest to uzasadnione z punktu widzenia celów ich zgromadzenia.

Zgoda na gromadzenie danych osobowych.
Gdy użytkownik odwiedza tę stronę, pewne rodzaje informacji niebędących danymi osobowymi, np. strona WWW, z której użytkownik wszedł na naszą stronę, adres IP użytkownika, rodzaj przeglądarki i język oraz czas dostępu, mogą być gromadzone automatycznie w ramach działania tej strony. Możemy także gromadzić informacje nawigacyjne, w tym informacje o wyświetlanych przez użytkownika stronach, linkach, na które klika i innych czynnościach, podejmowanych w związku z naszym serwisem. Pobierane i łączone z danymi osobowymi użytkownika mogą być również informacje demograficzne (np. zawód, hobby, płeć czy zainteresowania).

Dane osobowe użytkownika są gromadzone wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody na ich zbieranie. Podając nam te informacje dobrowolnie, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystanie swoich danych osobowych zgodnie z warunkami niniejszej polityki prywatności.

Wykorzystanie danych osobowych użytkownika
Fundacja ECCC gromadzi i wykorzystuje dane osobowe użytkownika w celu:

  • zapewniania obsługi klienta;
  • prowadzenia badań i analiz służących ulepszeniu naszych produktów, usług i technologii;

Dane osobowe gromadzone przez Fundację ECCC mogą być przechowywane i przetwarzane w Polsce lub w dowolnym innym kraju, w którym Fundacja ECCC lub jej organ nadrzędy, podmioty zależne lub stowarzyszone albo przedstawiciele prowadzą swoją działalność, zaś przez podanie nam swoich danych osobowych i korzystanie z naszych serwisów lub usług użytkownik wyraża zgodę na przekazanie tych danych poza granice swojego kraju. Aby skorzystać z praw do ochrony danych osobowych (w tym prawa do ich usunięcia), należy skontaktować się z nami, wykorzystując „Dane kontaktowe” podane niżej.

Ujawnianie danych osobowych użytkownika
Z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej polityce prywatności Fundacja ECCC nie ujawnia ani nie sprzedaje danych osobowych użytkownika żadnym podmiotom zewnętrznym.

Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione usługodawcom zewnętrznym, którzy świadczą usługi w naszym imieniu. Możemy na przykład zlecić innym firmom przechowywanie danych, utrzymywanie serwisów WWW na serwerach (hosting), realizację zamówień i wysyłkę, pomoc w działaniach marketingowych, prowadzenie audytów itp. Takie podmioty zewnętrzne (i) mają prawo otrzymać tylko te dane osobowe, które są im niezbędne do świadczenia usług, (ii) muszą chronić dane osobowe w takim samym zakresie jak Fundacja ECCC, oraz (iii) nie mają prawa wykorzystywać ich do żadnego innego celu.

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane organom administracyjnym na mocy ważnego nakazu sądowego wydanego przez właściwy sąd w Polsce. Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych użytkownika, jeżeli wymaga tego lub dopuszcza to prawo.

Dostęp użytkownika do jego danych osobowych
Aby przejrzeć lub poprawić podane nam wcześniej informacje, użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych po zalogowaniu się do serwisu. Brak możliwości zalogowania oznacza, że w serwisie nie są przechowywane dane osobowe. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Administrator Danych Osobowych (ADO) pod numerem telefonu (81) 444 99 46 lub adresem e-mail: eccc@ecccf.eu

Preferencje dotyczące danych osobowych
Fundacja ECCC szanuje prawo użytkownika do wyboru w zakresie wykorzystania i ujawniania jego danych osobowych. Jeżeli w dowolnym momencie użytkownik zdecyduje, że nie chce otrzymywać od nas ankiet lub wiadomości marketingowych, powinien nas o tym poinformować przez: (1) wybranie stosownej opcji w treści przesłanej wiadomości; (2) kontakt z ADO pod numerem telefonu (81) 444 99 46 lub adresem e-mail: eccc@ecccf.eu

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika
Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika jest dla nas bardzo ważne. Przestrzegamy powszechnie przyjętych standardów branżowych, aby chronić dane osobowe, co obejmuje między innymi:

  • ograniczenie dostępu do danych osobowych użytkownika do tych naszych pracowników, którym jest to niezbędne w celu świadczenia usług dla użytkownika;
  • wymaganie od pracowników podpisywania umów o zachowaniu poufności, chroniących dane klientów i inne informacje poufne;
  • zapewnienie, by usługodawcy zewnętrzni podpisywali umowy o poufności w celu zachowania poufności danych osobowych użytkownika i niewykorzystywania ich w żadnym nieautoryzowanym celu oraz
  • przechowywanie danych osobowych użytkowników w bezpiecznych systemach komputerowych, chroniących te dane przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

Żadna metoda przesyłania danych przez Internet ani elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Dlatego też, mimo że dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników, nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa tych danych.

Jeżeli do ochrony konta i danych osobowych jest wykorzystywane hasło, zachowanie poufności tego hasła należy do obowiązków użytkownika.

Linki
Możemy umieszczać w serwisie linki do innych stron internetowych, w tym stron należących do naszych podmiotów zależnych i zewnętrznych usługodawców, którzy stosują inną politykę i praktykę prywatności niż opisane w tym miejscu. Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za politykę ani praktykę takich serwisów połączonych linkami i zachęcamy użytkownika, by przed skorzystaniem z takiej strony, zapoznał się z tymi informacjami.

Zmiany w polityce prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Jeżeli w niniejszym dokumencie lub w sposobie wykorzystywania przez Fundację ECCC danych osobowych użytkowników nastąpią istotne zmiany, użytkownik zostanie o tym powiadomiony poprzez opublikowanie widocznego zawiadomienia o tych zmianach w tym miejscu lub na stronie głównej serwisu albo poprzez wiadomość e-mail. Zachęcamy do przejrzenia strony z polityką prywatności przy każdej wizycie w jednym z naszych serwisów.