7 marca 2021

DigCompEdu

Europejskie ramy kompetencji cyfrowych dla nauczycieli (DigCompEdu)

Zawody nauczycielskie stoją w obliczu szybko zmieniających się wymagań, które wymagają nowego, szerszego i bardziej wyrafinowanego zestawu kompetencji niż wcześniej. W szczególności wszechobecność urządzeń i aplikacji cyfrowych wymaga od nauczycieli rozwijania kompetencji cyfrowych.

Europejskie ramy kompetencji cyfrowych dla nauczycieli (DigCompEdu) to solidne naukowo ramy opisujące, co oznacza dla nauczycieli posiadanie kompetencji cyfrowych. DigCompEdu stanowi ogólne ramy odniesienia wspierające rozwój kompetencji cyfrowych specyficznych dla nauczycieli w Europie. Jest skierowany do nauczycieli na wszystkich poziomach edukacji, od wczesnego dzieciństwa po edukację wyższą i edukację dla dorosłych, w tym w kształceniu i szkoleniu ogólnym i zawodowym, edukacji ze specjalnymi potrzebami i w kontekście nauki pozaformalnej.

Obszary DigCompEdu
DigCompEdu opisuje 22 kompetencje zorganizowane w sześciu obszarach. Nacisk nie jest położony na umiejętności techniczne. Ramy mają na celu wyszczególnienie, w jaki sposób technologie cyfrowe można wykorzystać do ulepszenia i unowocześnienia edukacji i szkoleń.

Badanie DigCompEdu opiera się na wcześniejszych pracach przeprowadzonych w celu zdefiniowania ogólnych kompetencji cyfrowych obywateli oraz cyfrowo kompetentnych rozwiązań edukacyjnych. Przyczynia się do niedawno zatwierdzonego przez Komisję programu na rzecz umiejętności dla Europy oraz do inicjatywy przewodniej strategii „Europa 2020” „Program na rzecz nowych umiejętności w nowych miejscach pracy”.

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-201854?&lg=EN/EN&sublg=pl