2 marca 2016

Informacje dla Beneficjentów

Informacje dla Beneficjentów

Wzór zapisów dot. produktów egzaminacyjnych ECCC we wniosku o dofinansowanie projektu
na przykładzie formularza wniosku stosowanego w programie PO WER.

Poniższa treść ma charakter jedynie informacyjny i nie wynika w żaden sposób z polityki oceny wniosków w poszczególnych instytucjach wdrażających. Celem opracowania jest udzielenie ogólnych wskazówek, w jaki sposób można wprowadzić do wniosku o dofinansowanie zapisy dotyczące zastosowania w projekcie egzaminów i certyfikacji ECCC. Poniżej znajdują się odniesienia do poszczególnych części wniosku o dofinansowanie projektu.

Część wskaźnikowa wniosku – punkt 3.1.1

Wskaźnik realizacji celuJednostka pomiaruWartość bazowa wskaźnikaWartość docelowa wskaźnika
KMOKMO
NrWskaźniki rezultatu
1Liczba osób, które nabyły wiedzę i umiejętności w Osoba00020100
Źródło danych do pomiaru wskaźnikaDokumentacja egzaminu ECCC (protokół egzaminacyjny – wydruk z cyfrowej platformy egzaminacyjnej dostępnej on-line), Certyfikat ECCC.
Sposób pomiaru wskaźnikaWskaźnik możliwy do osiągnięcia poprzez udział uczestników projektu w procesie szkoleniowym, zakończonym obiektywnym, zewnętrznym egzaminem ECCC. Moment pomiaru: dzień egzaminu. Badanie raz w miesiącu, do końca realizacji projektu. Wskaźnik dot. osób z uwzględnieniem struktury płci.
NrWskaźniki produktu
1Liczba wydanych certyfikatów ECCC (30 os. x 5 modułów = 150 egzaminów).Sztuka00150
Źródło danych do pomiaru wskaźnikaCertyfikat ECCC i potwierdzenie jego odbioru przez uczestnika.
Sposób pomiaru wskaźnikaWskaźnik możliwy do osiągnięcia poprzez udział uczestników projektu w procesie szkoleniowym, zakończonym obiektywnym, zewnętrznym egzaminem ECCC. Moment pomiaru: dzień doręczenia certyfikatu uczestnikowi. Badanie raz w miesiącu, do końca realizacji projektu. Wskaźnik nie dot. osób.

Punkt 3.2 Grupy docelowe – opis oczekiwań
W przypadku kompetencji informatycznych oczekiwaniem grupy docelowej jest uzyskanie certyfikatu potwierdzającego reprezentowany poziom kompetencji cyfrowych. Realizacja poprzez zastosowanie uznanej na rynku certyfikacji ECCC.

Punkt 3.2 Grupy docelowe – opis rekrutacji

W przypadku kompetencji informatycznych założeniem projektu jest pozyskanie osób, które reprezentują bardzo niski poziom w zakresie wiedzy i umiejętności informatycznych, co zostanie zweryfikowane poprzez kwestionariusz samooceny. Wnioskodawca planuje zastosowanie szkoleń na poziomie kompetencji A (podstawowy) dla certyfikacji ECCC.

Punkt 4.1 Zadania

Szkolenie zakończone zewnętrznym egzaminem w standardzie ECCC DigComp (Digital Competences), który w obiektywny i niezależny sposób potwierdza nabyte kompetencje cyfrowe, zgodnie z Wytycznymi MR w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji i Regulaminem niniejszego konkursu. Stopień osiągnięcia przez uczestników szkoleń założonych efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności, kompetencji) będzie weryfikowany w wystandaryzowanym procesie egzaminacyjnym. Egzamin odbędzie się z wykorzystaniem cyfrowej platformy egzaminacyjnej dostępnej on-line w akredytowanym Ośrodku Egzaminacyjnym ECCC. Egzamin prowadzony będzie przez certyfikowanych egzaminatorów. Czas egzaminu może zostać wydłużony o 20% w przypadku osób niepełnosprawnych, w sytuacji gdy niepełnosprawność wpływa na szybkość wykonywania zadań egzaminacyjnych. Otrzymany Certyfikat zaświadczy o stopniu opanowania przez zdającego efektów uczenia się określonych dla poszczególnych modułów szkolenia i poziomów zaawansowania. Certyfikat wydawany jest bezterminowo. Założeniem projektu jest przeprowadzenie egzaminu dla 30 osób, na poziomie A, z wszystkich pięciu modułów certyfikacyjnych, tj. 30 osób x 5 modułów = 150 egzaminów (wydanych certyfikatów).

Szczegółowy budżet projektu

[Kategoria] Egzamin i wydanie certyfikatu ECCC poziom A, wg kalkulacji 30 os. x 5 modułów = 150 egzaminów (jednostka miary dotyczy egzaminu kończącego jeden moduł na określonym poziomie zaawansowania przez jedną osobę).
[Personel projektu] NIE.
[Zadanie zlecone] TAK lub NIE.
[Pomoc publiczna/Pomoc de minimis] TAK lub NIE.
[Stawka jednostkowa] NIE.
[Jednostka miary] Sztuka lub moduł.
[Liczba] 150.
[Cena jednostkowa] 100 zł.
[Łącznie] 15 000 zł.

Uzasadnienie poszczególnych wydatków wykazanych w szczegółowym budżecie

Koszt egzaminu i certyfikacji ustalony na podstawie cen egzaminów ECCC dostępnych na stronie www.eccc.edu.pl. Wnioskodawca podjął decyzję o wyborze tego konkretnego systemu certyfikacji po dogłębnej analizie rynku i porównaniu dostępnych produktów. Certyfikacja spełnia wymagania określone w Regulaminie konkursu. Cena egzaminu jest ceną rynkową, co potwierdza rozeznanie dokonane przez Wnioskodawcę (porównanie cen podobnych produktów).