8 listopada 2020

Certyfikacja kompetencji cyfrowych w Polsce wg DigComp Komisji Europejskiej

Standardy certyfikacji kompetencji cyfrowych w Polsce, które są uznane w Unii Europejskiej oraz których kwalifikowalność została potwierdzona w przez Ministerstwo Rozwoju:

ECCC - Europejski Certyfikat Kompetencji CyfrowychEuropejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych/ European Digital Competence Certificate (ECCC) / (EDCC) wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych na różnych poziomach zaawansowania.
Certyfikat ECCC jest w pełni zgodny z wytycznymi Komisji Europejskiej DigComp wyrażonymi w dokumentach pt.:
* DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe,
* DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens, Update Phase 1: The Conceptual Reference Model,
* DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use,
* polskim wydaniem Raportu Komisji Europejskiej, JRS IPTS, pt.: DIGCOMP: Ramy odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie,
* wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020” (MIiR/H 2014-2020/19(01)/06/2015),

Komisja Europejska wskazuje certyfikację kompetencji cyfrowych ECCC m.in. w poniższych swoich publikacjach i raportach:

www.eccc.edu.pl

W serwisie Programu Wiedza Edukacja Rozwój (http://www.power.gov.pl/) prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju zamieszczona została informacja o spełnieniu przez standard ECCC wymogów kwalifikowalności.

Kompetencje odniesienia DigComp są wypełnione kompetencjami szczegółowymi, potwierdzanymi certyfikatami ECDL na poziomie zaawansowania A+B a także kompetencje odniesienia DigComp o charakterze powszechnym (obszary 1, 2, 4 i kompetencja 3.1) są wypełnione kompetencjami szczegółowymi, potwierdzanymi certyfikatami ECDL na poziomie zaawansowania A.

Certyfikaty ECDL Profile Digcomp | ECDL

W serwisie Programu Wiedza Edukacja Rozwój (http://www.power.gov.pl/) prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju zamieszczona została informacja o spełnieniu przez standard ECDLwymogów kwalifikowalności.

Tylko te dwa ww. standardy certyfikacyjne spełniają w kraju wymogi zgodności z DigComp i kwalifikowalności Ministerstwa Rozwoju i są uznane w Unii Europejskiej.